" class="no-js "lang="en-US"> Michael Holzmann - Fintech Finance
Monday, April 15, 2024

Breaking News

Michael Holzmann

Michael Holzmann

About Michael Holzmann

Related Story

Michael Holzmann, Deloitte - Temenos Community Forum 2023

June 16 2023

At the Temenos Community Forum 2023, we stopped for a conversation with Michael Holzmann, Co-Lead […]

Related People

Missy Goldberg

Missy Goldberg

Steve Hillas

Steve Hillas

Ali Hamid

Ali Hamid

Mutasem Dajani

Mutasem Dajani

Kiren Asad

Kiren Asad

Chip Kleinheksel

Chip Kleinheksel

Ashok Parmar

Ashok Parmar

Paul Lee

Paul Lee

Michael Holzmann

Michael Holzmann

Kevin Luh

Kevin Luh

Zachary Aron

Zachary Aron

Hervé Maillot

Hervé Maillot

Rob Massey

Rob Massey

João Sales Caldeira

João Sales Caldeira

Amit Harel

Amit Harel

Monica O’Reilly

Monica O’Reilly

Gary Shaw

Gary Shaw

Karl Hersch

Karl Hersch

Peter Grydgaard

Peter Grydgaard

Kent Mackenzie

Kent Mackenzie

Related Company

Deloitte